Pipe & Tube Bending Machine

@

Tube Bending Machines ( NC series )

Tube Bending Machine ( NC-MP series )

Tube Bending Machine ( CNC-PT series-Material Booster )

Tube Bending Machine ( CNC-SOCO Tube Bender )

Single-Bending Metal Tube Bender ( CR-A38SA.  CR-A38S )

Single-Bending Metal Tube Bender with Mandrel

Large Mode Single bending Metal Tube bender with mandrel

NC Push Bottom Panel

NC Push Bottom Panel ( SQ series )

S1 Draw Bending ( CNC series )

S2 Push bending ( CNC series )

S3  ( CNC series )

Double-Bending metal Tube Bender

Double Finishing & Double-Bend metal Tube Bender

Circule Rolling Machine

Tube End-Forming Machine

Tube End Forming machine ( TM series )

Tube Press Bending Machine

Riveting Machine

Circular sawing Cutting Machine

@

Circular sawing Machine ( Fully Automatic. HVS series )

Circular sawing machine ( CNC & High Speeds )

Circular sawing Machine ( Aluminum )

Saw Blades Sharpening machine

@

@

Weizhou International Co., Ltd

P. O. Box 1394 kaohsiung City. Taiwan ROC

Tel : 886-7-7169249

fax : 886-7-7169250

e-mail : industry-machine@weizhou.com.tw

e-mail : general@weitronic.com.tw

http://www.weizhou.com.tw/Indmachine/Index.htm

Back-industry machine        Back-Homepage